Logo

מסלול ייעודי למימון הון חוזר בקרן להעמדת הלוואות


בשל השפעות נגיף הקורונה על העסקים במשק,יועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.להגשת בקשה - 
https://govextra.gov.il/mof-gloan