חברת קסל יצרני יהלומים מודיעה

חברת קסל יצרני יהלומים מודיעה

על הפסקת עבודתו של איציק אורן ועל הסרת כל אחריות לגבי פעילותו.


הודעה זו התקבלה במשרדי המחלקה המשפטית והיא מתפרסמת לבקשת מר נעם קסל ועל אחריותו הבלעדית,
זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.