מכרז פומבי של משרד המשפטים

מכרז פומבי של משרד המשפטים

יחידת החילוט במשרד המשפטים מזמינה מציעים להציע הצעות למתן שירותי בדיקת והערכת יהלומים ואבנים יקרות.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 12.12.2019 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.12.2019 בשעה 12:00. 

לנוחיותכם,רצ"ב חוברת עם פרטי המכרז.