מכרז פומבי 63.19 למתן שירותי בדיקת והערכת יהלומים

מכרז פומבי 63.19 למתן שירותי בדיקת והערכת יהלומים

משרד המשפטים מבקש להודיע על דחיית מועדים למכרז פומבי למתן שירותי בדיקת והערכת יהלומים (63.19)

 

משרד המשפטים מזמין מציעים להציע הצעות למתן שירותי בדיקת והערכת יהלומים ואבנים יקרות. 

השרות יינתן בשני מסלולים – מסלול הערכת שווי ומסלול בדיקות מעבדה.

על מציע להיות ישות משפטית אחת (להלן – "המציע").

מציע יכול להציע הצעה במסלול אחד בלבד מבין השניים. מובהר כי גם עובד מטעם המציע או קבלן משנה של מציע יכול לקחת חלק בהצעה רק במסלול אחד מבין השניים ואינו יכול לקחת חלק בהצעות בשני המסלולים.

1.מסירת ההצעות

יש למסור את ההצעות בתיבת המכרזים, בבניין משרד המשפטים בחדר 40, קומה 3, רח' המלך דוד 20, ירושלים. ההצעות יוכנסו פיזית לתוך תיבת המכרזים של המשרד עד למועד האחרון להגשת ההצעות. להוראות המלאות בעניין אופן מסירת ההצעות יש לעיין במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות הינה ל 12 חודשים, עם אופציה להארכה עד 48 חודשים נוספים, עד 12 חודשים בכל פעם (סה"כ 60 חודשים).

3.תנאי סף 

3.1   במידה שהמציע הינו תאגיד, לרבות שותפות, תצורף תעודת ההתאגדות של התאגיד ואישור עו"ד או רו"ח על זהות מורשי החתימה בתאגיד.

3.2   אישור בר תוקף מטעם מס ערך מוסף בדבר היות המציע עוסק מורשה או לחילופין היותו תחת איחוד עוסקים לעניין מע"מ.

3.3   נסח חברה או שותפות עדכני (שתאריך הפקתו בשנת 2018) מטעם רשם החברות.

3.4   אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

3.5   תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.

3.6   תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.

3.7   הצהרה לשימוש בתוכנות מקור בלבד לצורך התקשרות מכוח מכרז זה.

3.8   תצהיר בדבר עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

3.9   תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים במתן שירותים נשוא מכרז זה בהתאם לנוסח חוברת ההצעה.

3.10  תנאי הסף המקצועיים מפורטים במסמכי המכרז.

4.זכויות המשרד 

כמפורט במסמכי המכרז. יובהר כי המשרד רשאי לבטל את המכרז או לצאת בבקשה למכרז חדש וזאת על פי החלטתו, ללא מתן הסברים לספק או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

5. פרסום המכרז 

מסמכי המכרז יפורסמו באתר מנהל הרכש ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים, www.justice.gov.il  תחת הכותרת "פרסומים-מכרזי טובין ושירותים". יודגש כי ככל שקיימת סתירה בין מסמכי המכרז לכתוב במודעה זו, האמור במסמכי המכרז יגבר. אין באמור בהודעה זו כדי למצות או לגרוע או להחליף את דרישות המכרז, הנמצאות במסגרת מסמכי המכרז.

להלן ריכוז המועדים החדשים:

פעילות

תאריך

מועד חוזר לשאלות הבהרה

30/01/2020  עד שעה 12:00

מועד אחרון להעברת תשובות המשרד

03/02/2020

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום

13/02/2020 עד שעה 12:00

 

תשובות לשאלות ההבהרה ופרטים נוספים ניתן יהיה לקבל לכשיתפרסמו באתר האינטרנט

של המשרד בכתובת:

https://www.justice.gov.il/Pubilcations/Tenders/Pages/63-2019.aspx