הפעימה השלישית במענק הסיוע ליהלומנים להשתתפות בהוצאות - יוצא לדרך!

הפעימה השלישית במענק הסיוע ליהלומנים להשתתפות בהוצאות - יוצא לדרך!

סוף סוף זה כאן! הגיע הזמן להגיש בקשה למענק 
 
הכללת ענף היהלומים ברשימת העוסקים הזכאים להגשת הבקשה
בהחלטת ממשלה מספר 5015 הוחרג ענף היהלומנים מרשימת סוגי העוסקים הזכאים למענק.
ענף היהלומים ואבנים היקרות הינו ענף ייחודי מאחר שמדובר בעוסקים שחל עליהם  פטור ממס לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף, ובענף המאופיין בהוצאות קבועות נמוכות, משכך, נקבע הסדר מותאם לענף זה.
ההסדר מתבסס על דיווח של מחזור עסקאות שנתי מחולק ב-6( על מנת להגיע למחזור של חודשיים, וכן על מקדם השתתפות בהוצאות קבועות בשיעור קבוע.)
 
עוסק בענף היהלומים יהיה זכאי למענק אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:
א. בשנת המס 2019 ובשנת המס 2020 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף; 
ב. העוסק הגיש דוח שנתי בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2018 אם היה חייב בהגשתו, עד ליום הגשת הבקשה ולא יאוחר מיום 30.06.2020
ג. מחזור העסקאות שלו לשנת 2019 עולה על 18,000 שקל ואינו עולה על 20 מיליון שקל בשנה;
ד. ההפרש בין מחזור העסקאות של העוסק בין תקופת הבסיס לתקופת המענק, עולה על 25 אחוז
ה. ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף 19-covid ;
ו. לא התקיימו לגביו אחד מאלה: 1 )הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס 2019 ולא ניהלם;
2 )פנקסיו לשנת המס 2019 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור. 
 
אופן החישוב ליהלומנים
א. "מחזור עסקאות בתקופת הבסיס"- מחזור עסקאות לשנת 2019 בניכוי מכירות הוניות, מחולק בשש, כפי שדווח לרשות המסים בישראל בהתאם לסעיף 21א לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976 עד ליום 1.8.2020
ב. "מחזור עסקאות בתקופת המענק"- מחזור עסקאות לחודשים מרץ-אפריל 2020 ,מאושר ע"י רואה חשבון או יועץ מס.
ג. שיעור מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות יהיה:0.04
 
קביעת רף מינימלי לגובה המענק

במטרה להשוות את סכום המענק בין הזכאים, נקבע רף מינימלי בסך- 3,025 ₪ לסכום המענק .
עוסק שהגיש בקשה למענק ובחישוב המענק נקבע כי סכום המענק נמוך מ- 3,025 ₪ ובקשתו לא נדחתה מטעמים אחרים המנויים בתנאי הסף שבהחלטת הממשלה, יהיה זכאי למענק בסכום שלא יפחת מ- 3,025 .₪
עוסקים שכבר הגישו בקשה ואושר להם מענק בסכום הנמוך מסכום המינימום כאמור, ההפרש המגיע ישולם להם באופן אוטומטי.
 
איך מגישים
 
 -נכנסים לאתר רשות המיסים - https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
- מקלידים בשדה של "תשומות שוטפות לשנת 2019" את הסכום הבא: 
 א.אם הוגש דוח שנתי לשנת 2019 עד למועד הגשת הבקשה - יש להקליד בשדה זה את עלות המכר לשנת 2019
ב.אם טרם הוגש דוח שנתי ל2019 עד למועד הגשת הבקשה - יש להקליד בשדה זה את עלות המכר התחשיבית לשנת 2019 , המחושבת באופן הבא: עלות המכר התחשיבית לשנת 2019 = מחזור שנת 2019 * עלות המכר לשנת 2018/ מחזור שנתי לשנת 2018 
ג. רואי החשבון ויועצי המס יידרשו להכין/לאשר את התחשיב האמור ולשמור אותו לביקורות של רשות המיסים ככל שתהיה.  
 
 
יש לצרף לכל בקשה אישור רואה חשבון או יועץ מס המאשר את ההכנסה בפועל בגין החודשים מרץ ואפריל 2020.