שימו לב

שימו לב

איסור לפקידים לעסוק במכירת יהלומים

 

ברצוננו להזכיר לציבור החברים, המעסיקים פקידים במשרדם, כי חל איסור מוחלט על הפקידים לעסוק במכירה ו/או בקניה של יהלומים, שלא במשרדיהם.

לאחרונה נמצאו כאלה שנתפסו במכירה של יהלומים ולמעשה שימשו כ"מתווכים", אנו רואים זאת בחומרה רבה. אי לכך, אנו מזהירים את ציבור הפקידים ומעסיקיהם, להקפיד ולשמור בנושא זה.

לתשומת לבכם, כל המחזיקים בתג פקיד (צהוב)  חתומים על כתב התחייבות בלתי חוזר בזמן בקשתם לתג ,וזו לשון ההתחייבות: "אני הח"מ מתחייב בזאת כלפיכם לא לעסוק במסחר או בתיווך יהלומים או בכל עיסוק מסוג אחר בענף היהלומים, למעט עבודה פקידותית שתהיה בתחום העזרה למשרד שבו אני מועסק. במידה ותמצאו כי אינני משמש כפקיד, תהיו רשאים לבטל מיד את התג שברשותי מבלי לנמק זאת".

 

שלמה אדן 

יו"ר ועדת תגים